Inschrijf- en machtigingsformulier Ropie Gym 2 X per week trainen abonnement – €29.50 per maand. Eenmalig €15 inschrijfkosten 

 

Formulier ingevuld en ondertekend afgeven bij Ropie Gym, Musicalstraat 2 A, 1323 VN, Almere Muziekwijk

 

De contributie wordt in de eerste week van elke kalendermaand afgeschreven. De contributie bedraagt €29.50

Zelf overboeken kan via rekeningnummer: NL25 RABO0136464831 t.a.v. Ropie Gym (vermeld bij betaling uw voor en achternaam en de betreffende maand).

Indien u er voor kiest contant op de gym te willen betalen, betaalt u €2,50 extra aan administratiekosten.

 

Ondergetekende,

Naam en Voornaam: …………………………………………………………………………

Geb. datum:.....................................................................................................

Geboren te: …………………………………………………………………...............................

Adres: …………………………………………………………………………...................................

Postcode: ………………………………………………………………………………........................

Woonplaats:..........................................................................................................

E-mail: …………………………………………………………………………..................................

Telefoon: …………………………………………………………………………………………............

Gezondheidstoestand (lijdt U/ heeft u geleden aan epilepsie, diabetes, hemofilie, cara, hart- of zenuwaandoeningen, rugpijn of anders) Ja / Nee

Indien Ja, toelichten s.v.p.…………………………………………………….

 

Almere, d.d. ……….- …………-…………Handtekening ……………………………. (handtekening ouders/verzorgers indien minderjarig)

 

U machtigt middels dit formulier Ropie Gym om, tot wederopzegging, de maandelijkse contributie van €29.50

af te schrijven van giro-/bankrekening:…………………………………………………………………………………………

Ten name van....................................................................................................................

Plaats + datum:………………………………………………………………………………………………………

Handtekening …………………………………………(handtekening ouders/verzorgers indien minderjarig)

 

 

 

Als u het niet eens bent met de incasso kunt u het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving, bij uw eigen bank terugvorderen. - Het maandelijks verschuldigd bedrag wordt in de eerste week van de maand afgeschreven.- Als u niet meer automatisch wilt betalen, kunt u de machtiging schriftelijk intrekken. Uw ondertekende intrekking stuurt u dan naar het postadres van Ropie Gym.- Wijzigingen in adres- en/of rekeningnummer dient u schriftelijk en voorzien van uw handtekening door te geven aan Ropie Gym. Onder een lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap kan iedere dag ingaan. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving · De betaling dient te worden gedaan in de eerste week van elke kalendermaand. · Bij opzegging (uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres) dient men een maand opzegtermijn in acht te nemen. In deze maand kan men de lessen uiteraard blijven volgen. Bij verhindering dient men normaal door te betalen. Lessen worden het hele jaar gegeven behalve op nationale feestdagen, 4 weken in de zomervakantie en tussen kerst en nieuwjaar. Gedurende deze dagen is er wel contributie verschuldigd. De lessen in de zomervakantie kunnen twee weken ervoor en twee weken erna worden ingehaald. · Wanneer men langdurig is geblesseerd of om andere redenen de les niet kan volgen is geen contributie verschuldigd, mits men ons daar van tevoren van op de hoogte stelt. · De leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden, noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem / haar worden gedragen. Ondergetekende is er zich van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens zal de ondergetekende Ropie Gym en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derde ten deze. · Minderjarigen dienen dit inschrijfformulier gesigneerd door ouders of toeziend voogd te retourneren aan Ropie Gym · De ondergetekende onderwerpt zich aan de door of zijdens de leiding van "Ropie Gym" gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Het betreft hier in het bijzonder reglementen betreffende de noodzakelijke orde en discipline, welke noodzakelijk zijn voor een goed en veilig onderricht. Indien ondergetekende de instructies en/of de reglementen overtreedt, is zulks een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid van de cursist om het cursusgeld over de gehele overeengekomen periode, te voldoen. · In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hierboven beschreven en is in het bezit van een kopie van bovenstaand reglement. Ropie Gym www.ropiegym.com Rekeningnummer : NL25 RABO0136464831 KvK-nummer : 39099986 Musicalstraat 2 A, 1323 VN, Almere Muziekwijk